Izvēlne

Rezolūcija

9. Latvijas Ārstu kongresa Rezolūcija

Rīgā, 2022. gada 24. septembrī

Kvalitatīva un pieejama veselības aprūpe – Latvijas valsts un sabiedrības pastāvēšanas garants

1.      Lielākais medicīnas forums Latvijā – 9.Latvijas Ārstu kongress, kas Rīgā no 21. līdz 24. septembrim klātienē un tiešsaistē pulcēja vairākus tūkstošus veselības aprūpē strādājošos profesionāļus no Latvijas un visas pasaules, uzsver mūsdienīgas veselības aprūpes nozīmību valsts tautsaimniecības attīstībā un sabiedrības labklājībā. Labi organizēta, savlaicīga un efektīva veselības aprūpe palielina darbaspēka kapacitāti un ir nozīmīgs garants valsts drošībai un ilgtspējai.

2.      Mūsdienīgu, vērtībās balstītu un pacienta centrētu veselības aprūpi nav iespējams nodrošināt bez pietiekama finansējuma. Veselības aprūpes organizācija un nozares reformas nedrīkst būt fragmentāras. Nozares stratēģijām pirms to apstiprināšanas un ieviešanas ir jābūt nopietni plānotām un izvērtētām. Jauna medicīnas personāla atalgojuma modeļa ieviešana ir risinājums personāla trūkumam nozarē un nākotnē ļaus veiksmīgāk realizēt uz pacientu centrētu veselības aprūpi, pašu uzmanību pievēršot mātes un bērna veselībai.

3.      Medicīnas zinātnes virzība un jauni atklājumi dod iespēju padarīt ārstniecības procesu efektīvāku un palielināt veselības aprūpes kvalitāti, kā arī pilnveidot pētījumos iesaistītā personāla profesionālās kompetences, tāpēc nepieciešams palielināt valsts atbalstu pētnieciskajam darbam gan biomedicīniskajā jomā, gan sabiedrības veselībā. Būtiski atbalstīt Latvijas speciālistu iesaisti starptautiskajā sadarbībā, tādējādi paaugstinot speciālistu kompetences un stiprinot valsts starptautisko atpazīstamību.

4.      Ārstniecības process ir mijiedarbība starp pacientu, ārstu, ārsta palīgu, māsu, vecmāti, fizioterapeitu, farmaceitu un citiem veselības aprūpē iesaistītajiem profesionāļiem. Tas balstās sadarbībā  un savstarpējā  izpratnē, cieņpilnā un empātiskā attieksmē vienam pret otru, stingri ievērojot ētikas principus. Šāda mijiedarbība nav īstenojama bez zinoša un atbildīga pacienta, tāpēc ir nepieciešams atjaunot veselības mācību skolu programmās, kā arī būtiski uzlabot veselības pratību Latvijas sabiedrībā, tādejādi vairojot pacientu apmierinātību un līdzestību ārstniecības procesā.

5.      Rehabilitācija ir neatņemama uz rezultātu orientēta pacientcentrētas veselības aizsardzības sastāvdaļa. Tāpēc ir nepieciešams nodrošināt rehabilitācijas pieejamību visos ārstniecības etapos, iekļaujot rehabilitāciju kā obligātu sastāvdaļu arī šobrīd par prioritātēm noteiktajās nozarēs – psihiatrijā un onkoloģijā.

6.      Sabiedrības veselības nodrošināšanai ir būtiska efektīva primārā un sekundārā slimību profilakse. Valstī ir veidojama sporta medicīnas stratēģija, nodrošinot pietiekamus cilvēkresursus nozarei un pilnvērtīgu sportistu un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpi. Lai nodrošinātu kardiovaskulāro, onkoloģisko un citu slimību profilaksi sporta ārstiem ir jābūt to speciālistu vidū, pie kura pacientu var nosūtīt ģimenes ārsts.

7.      Latvijas ārstu augstā profesionalitāte un tās novērtējums ir bijis koleģiāls un neatkarīgs process kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Esošā sertifikācijas un resertifikācijas sistēma ir demokrātisks process, kuru nodrošina profesionālās asociācijas ar Latvijas Ārstu biedrības atbalstu. Ārstu profesionālo organizāciju pašnoteikšanos tālākizglītības, sertifikācijas un resertifikācijas jautājumos nedrīkst nomainīt ar ierēdniecisku procedūru!

8.      Ārstu līdzdiploma un pēcdiploma izglītība ir jāplāno atbilstoši veselības aprūpes vajadzībām, ir jānodrošina augstskolu beidzējiem – jaunajiem ārstiem iespēja turpināt pēc diploma apmācību Latvijā, tādējādi mazinot jauno kolēģu aizplūšanu uz citām valstīm.

9.      Būtiski pēc iespējas ātri veselības aprūpē ieviest kvalitatīvus un funkcionējošus digitālos risinājumus. Veselības datiem un to analīzei ir jākļūst par pamatu lēmumu pieņemšanā, jaunu stratēģiju veidošanā un veselības sektora reformu īstenošanā, tāpēc nepieciešams mazināt datu fragmentāciju. Īpaša uzmanība ir jāvērš uz sekundāro datu izmantošanu un personas datu drošību, kas nedrīkst būt šķērslis sabiedrības interešu īstenošanai veselības jomā.  

 

9. Latvijas Ārstu kongresa delegāti

 

© Latvijas Ārstu biedrība »